Ako vás chránia zákony pri požičiavaní?

Vyznať sa v zákonoch je niekedy ťažké aj pre právnikov a obyčajní ľudia v tomto smere často doslova tápu. Slovenská legislatíva sa často mení a ak hľadáte pomoc v konkrétnej situácii, nenájdete ju len v jednom, ale často vo viacerých právnych normách. Na ich čítanie jednak nemá bežný človek čas, a za druhé, jednoduché nie je ani porozumenie zložitým právnym formuláciám.

Väčšina zákonných ustanovení, ktoré vás chránia pri uzatváraní zmlúv o pôžičkách sa nachádza v Občianskom zákonníku, ale aj v nedávno novelizovanom Zákone o spotrebiteľských úveroch, na základe ktorého sa od 1. septembra 2015 zaviedlo aj povinné licencovanie veriteľov.

Čo je fajn vedieť, ak si požičiavate?

Je jasné, že dôležité nie je ani tak kde, ako skôr čo! Aké ustanovenia zo slovenských zákonov, ktoré sa priamo dotýkajú požičiavania peňazí je teda dobré poznať? Pripravili sme pre vás prehľad tých najdôležitejších.

 • Spotrebiteľský úver nemožno poskytnúť finančnými prostriedkami v hotovosti. V minulosti tento typ pôžičiek patril do ponuky nebankových spoločností (známy bol pod pojmami ako “kešovka” či “peniaze na ruku”), dnes už si peniaze požičiate len pripísaním na bankový účet.
 • Žiadny veriteľ nemôže do zmluvy o pôžičke zakotviť právo prevodu vlastníctva vášho majetku na seba alebo tretiu osobu až do doby, kým dlh nesplatíte. Na majetok vám môže siahnuť v prípade nesplácania až exekútor na základe rozhodnutia súdu.
 • zákaz dražbyAk už sa náhodou dostanete do exekučného kolotoča, exekútor vám nemôže siahnuť na nehnuteľnosť, v ktorej máte hlásený trvalý alebo prechodný pobyt, ak váš dlh neprevyšuje sumu 2 tisíc eur (ide o dlžnú sumu bez úrokov a poplatkov). Hovorí sa tomu drobná exekúcia.
 • Trovy za takúto drobnú exekúciu nemôžu presiahnuť tieto limity: 300 eur pri dlhu do 50 eur, 830 eur pri dlhu do 166 eur, 1000 eur pri dlhu do 500 eur. Ak dlžíte viac ako 500 eur, exekučné trovy môžu byť najviac vo výške tejto dlžnej sumy.
 • Ak nakoniec dôjde kvôli nesplneným záväzkom voči veriteľovi k dražbe vašej nehnuteľnosti, cena za predaný dom či byt musí byť stanovená ako trhová (tzn. mala by zodpovedať cene, za ktorú sa bežne podobné nehnuteľnosti ako je vaša vo vašom okolí predávajú = nesmie byť podhodnotená).
 • Ak hodnota vášho dlhu bez úrokov a poplatkov nie je vyššia ako 2 tisíc eur, k dražbe nehnuteľnosti nemôže dôjsť.
 • Ak ste ťažko zdravotne postihnutý/á, exekútori vám nemôžu v prípade problémov so splácaním pôžičky siahnuť na auto.
 • Exekútor vám nemôže zablokovať všetky peniaze na bankovom účte, ale len sumu, ktorú ste dlžní.

TIP: Pri požičiavaní je vždy najdôležitejšie dôsledne si zvážiť a viackrát prepočítať, či budete mať na ďalšie splácanie. Ďalšou dôležitou zásadou je: požičiavajte si vždy len na nevyhnutné a neodkladné veci! Nikdy nie na odložiteľnú spotrebu (nepotrebné spotrebiče, wellness…). Neberte to na ľahkú váhu: dôsledky nerozvážnej pôžičky dokážu byť niekedy skutočne hrozivé!

 • Veriteľ v prípade neplnenia záväzku z vašej strany si môže uplatniť zrážky zo mzdy, ale musí to byť podchytené písomne na samostatnej listine. Poskytovateľ pôžičky vás okrem toho musí riadne poučiť o rizikách uzavretia takejto listiny. A najdôležitejšie na záver – máte plné právo ju odmietnuť podpísať!
 • O tom, že meškáte so splátkou pôžičky, musíte byť informovaní do 15 dní buď listom alebo prostredníctvom SMS správy. Vaša zábudlivosť vás preto nemusí stáť zbytočné sankčné poplatky za omeškanie splácania.
 • Veriteľ si nemôže svojvoľne účtovať náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. Môže ísť len o skutočné náklady, ktoré pri vymáhaní vznikli.
 • V zmluvách je neprípustné malé, takmer nečitateľné písmo, ktoré sa v minulosti s obľubou používalo na vysádzanie textu všeobecných obchodných podmienok. Práve v nich sa väčšinou nachádzajú klauzuly, ktoré nemusia byť pre vás vyhovujúce a je dobré poznať ich skôr, než podpíšete zmluvu. Výška písma, ktorú ustanovuje zákon je minimálne 1,9 mm.
 • paragraf pod lupouV platnosti je aj inštitút maximálnej odplaty, známy aj ako úrokový strop. To znamená toľko, že finančné spoločnosti si nemôžu za poskytnutie úveru účtovať viac, ako určil štát. Úrok spoločne so všetkými poplatkami (tzv. odplata) nesmie presiahnuť dvojnásobok ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN). Prakticky to vyzerá nasledovne: ak je pri niektorom z typov úverov RPMN napríklad 12 %, odplata môže byť najviac 24 %. Ak by sa táto hodnota prekročila, zmluva o pôžičke sa stáva neplatnou!
 • Pri prípadnom spore s poskytovateľom pôžičky (napr. ak namietate neprijateľné zmluvné podmienky týkajúce sa neprimerane vysokých sankčných poplatkov) nemôžu rozhodovať kontroverzné rozhodcovské súdy, ktoré v minulosti takmer vždy rozhodovali v prospech veriteľov. V tomto prípade môže zo zákona rozhodovať len riadny súd.
 • Veriteľ vás musí do 15 dní informovať o každej zmene úrokov, a to v listinnej podobe, pričom musí jasne uviesť novú výšku vašich splátok.
 • Pri každej pôžičke máte plné právo kedykoľvek uskutočniť mimoriadnu splátku alebo úver úplne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti.

TIP: Ak si potrebujete požičať, využite moderný, pohodlný a rýchly spôsob požičiavania prostredníctvom vyplnenia online žiadosti. Operátor jednej z nebankových spoločností, s ktorými spolupracujeme sa s vami telefonicky skontaktuje, preberie vašu situáciu a navrhne pre vás najvhodnejšie riešenie. Ak všetko klapne, s peniazmi na vašom účte môžete disponovať už na druhý pracovný deň!

Spolupracujeme len s tými spoločnosťami, ktoré majú od 1. septembra 2015 udelenú licenciu od Národnej banky Slovenska.