Nahliadanie do registrov je už po novom povinné!

Na základe novely Zákona o spotrebiteľských úveroch sú od 30. septembra všetky spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery (banky aj nebankovky) povinné v rámci posudzovania vašej bonity (=schopnosti splácať pôžičku) nahliadať do úverového registra.

Ide o ďalší z nástrojov ochrany finančného spotrebiteľa, ktorý vstupuje do platnosti krátko po zavedení povinného licencovania poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Od septembra totiž platí, že pôžičky môžu poskytovať len tie spoločnosti, ktoré na túto činnosť získali oprávnenie od Národnej banky Slovenska.

TIP: Trh sa vďaka povinnému licencovaniu očistil od nepoctivých hráčov a zostali iba seriózni poskytovatelia pôžičiek. Už pred zavedením tohto zákonného opatrenia sme spolupracovali iba s férovými nebankovkami, ktorých cieľom je poskytovať primerané úvery, a nie zneužívať ťaživú situáciu svojich klientov na obohacovanie sa bez ohľadu na dôsledky pre spotrebiteľa. Ak chcete získať výhodnú pôžičku šitú presne na vaše potreby, vyplňte náš online formulár. Peniaze do výšky 5000 eur môžu byť na vašom účte už druhý pracovný deň. Ponúkame pôžičky len od tých nebankoviek, ktoré získali licenciu.

Každý poskytovateľ pôžičky si vás, skôr než vám odklepne/neodklepne poskytnutie finančných prostriedkov, teda musí riadne preklepnúť. Dôležité sú pritom nielen údaje uvedené v úverovom registri, ale aj vaša celková bonita (= solventnosť), na ktorú majú vplyv napríklad tieto ukazovatele:

 • Rozdiel medzi vašimi príjmami a výdavkami (keď odrátate vaše výdavky spolu so splátkou úveru, o ktorý žiadate, na účte vám musí každý mesiac zostať aspoň suma životného minima = 198,09 eura).
 • Vzdelanie a súčasné zamestnanie.
 • Vek, pohlavie a rodinný stav.

solventnostPri posudzovaní vašej schopnosti splácať pôžičku poskytovateľ okrem vašich príjmov a výdavkov berie do úvahy aj dobu, na ktorú sa pôžička poskytuje a výšku čiastky, o ktorú žiadate. Môže sa totiž stať, že vám to ľudovo povedané „nebude vychádzať“ a budete musieť buď znížiť zo svojich nárokov a požiadať o nižšiu sumu, alebo riziko poistiť prostredníctvom bonitného ručiteľa, prípadne založením nehnuteľnosti. Vo všeobecnosti platí, že čím „bledšie“ to vyzerá s vašou solventnosťou, tým vyšší úrok môžete očakávať (jeho výšku dokáže znížiť práve vyššie spomínané ručenie).

V najhoršom prípade (stáva sa to hlavne vtedy, ak ste chronický neplatič, prípadne máte na krku príliš veľa úverov s vysokými splátkami, alebo sú vaše príjmy až príliš nízke) vás veriteľ vyhodnotí ako úverovo nespôsobilého klienta a k peniazom sa nedostanete. Je to však vždy lepšie, ako získať pôžičku, ktorá by vás s takmer stopercentnou pravdepodobnosťou vohnala do rúk exekútora a pripravila o strechu nad hlavou!

TIP: Požiadajte si o rýchlu online pôžičku do 24 hodín prostredníctvom nášho online formulára a zástupcovia nebankových spoločností s vami dôsledne preberú vašu konkrétnu situáciu. Riešenia existujú vždy, len treba nájsť to správne!

Poďme sa pozrieť, čo všetko musí byť o vás podľa zákona uvedené v úverovom registri:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia + rodné číslo
 • Adresa vášho trvalého pobytu
 • Dátum poskytnutia úveru
 • Koľko peňazí ste si požičali
 • Dátum splatnosti úveru (= dokedy ho budete platiť)
 • Ako často a v akej výške platíte pravidelné splátky úveru
 • Počet a suma zostávajúcich splátok (= do úplného splatenia)
 • Údaje o zabezpečení úveru (= ručiteľ, spoludlžník, založenie nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku…)
 • Dátum zániku záväzkov z úveru (= údaj o tom, že ste splatili svoj starý úver)

Veriteľ o vás nájde a musí pri hodnotení vašej schopnosti splácať pôžičku zobrať do úvahy aj prípadné negatívne informácie (známe aj ako „červené zápisy“ v úverovom registri):

 • Výška dlžnej čiastky po splatnosti a počet dlžných splátok.
 • Dátum vzniku omeškania s platením poplatkov alebo splátok.
 • V prípade, že ste svoje podlžnosti už vyrovnali, uvádza sa, samozrejme, aj dátum zániku tohto omeškania.
 • Vedie sa aj presná súhrnná doba omeškania (počet dní a mesiacov, počas ktorých ste neplatili načas).

zadlzenostKaždý poskytovateľ je zo zákona povinný poskytovať všetky tieto údaje do úverového registra, aby ich mali k dispozícii ďalší veritelia, u ktorých by ste v budúcnosti žiadali o prípadné ďalšie pôžičky. Musí tak urobiť najneskôr do jedného mesiaca po uzatvorení zmluvy o pôžičke.

Tým, že ste požiadali o pôžičku, automaticky súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov a informácií o vašich pôžičkách pre účely evidencie v úverovom registri. Tieto údaje má nielen právo, ale v súčasnosti už aj povinnosť vidieť a posudzovať každý poskytovateľ, u ktorého si chcete požičať. Nepotrebuje na to váš výslovný súhlas!

Inými slovami, ak si chcete požičať, preverovaniu sa nevyhnete. Tento krok môžete vnímať ako veľmi nepríjemný, ale jeho účelom je predovšetkým chrániť vás pred bezhlavým a nepremysleným požičiavaním. Údaje o vašej úverovej histórii zostávajú v registri ešte 5 rokov po splatení úveru, potom sa vymázavajú.

Úverový register je neverejný: znamená to, že prístup k nemu majú len tí poskytovatelia, u ktorých si budete žiadať o poskytnutie pôžičky. Žiadna spoločnosť, u ktorej si o pôžičku nezažiadate si v ňom údaje o vás lustrovať nemôže! Register môžu využívať len tí poskytovatelia úverov, ktorým Národná banka Slovenska (NBS) udelila licenciu.

Prístup k údajom v úverovom registri má aj samotná NBS na účely dohľadu nad finančným trhom a na štatistické účely. Iné orgány (ako napr. policajti, súd, daňováci a pod.) môžu z neho údaje získať len na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti. Použitie údajov z registra na iný, ako takto výslovne zákonom stanovený účel nie je možné!

TIP: Raz do roka môžete požiadať prevádzkovateľa úverového registra o poskytnutie informácií o tom, kto si vás v ňom „prezeral“ a aké údaje sú o vás v registri vedené. Ak by ste zistili, že sú nesprávne, môžete podať sťažnosť proti zápisu veriteľovi (banke alebo nebankovke). Do 30 dní od jej doručenia by mal nesprávne údaje v registri opraviť alebo vymazať. Ak by k náprave nedošlo, máte právo domáhať sa výmazu alebo opravy údajov v registri na súde.

Záver

Povinné nahliadanie do úverového registra pri posudzovaní schopnosti splácať pôžičku je na prvý pohľad nepríjemné a nepopulárne opatrenie. Vedie však k ochrane pred nadmerným preúverovaním. Inými slovami, malo by zabrániť tomu, aby ste získali ďalšiu pôžičku napriek tomu, že tých starých máte už tiež požehnane a pomaly ale isto vám začínajú padať na hlavu.

Každý poskytovateľ si nielen môže, ale podľa zákona aj musí preveriť, aké je vaše úverové zaťaženie (= aký je stupeň vašej zadlženosti) a na základe toho rozhodnúť, či vašej žiadosti o úver vyhovie, alebo ju „z bezpečnostných dôvodov“ radšej zamietne.

Toto zákonné opatrenie by teda malo prispieť k zodpovednému požičiavaniu. Vzorec na jeho výpočet je jednoduchý: požičiavať si treba len toľko, koľko ste schopní splácať. Akákoľvek iná cesta vedie len k veľkým problémom!