Pôžičky kamarátom si radšej vždy dobre zabezpečte

Možno sa vás to zatiaľ netýka, ale v duchu pravidla „nikdy nehovor nikdy“ sa vám v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti môže stať, že vás osloví známy, sused, kolega alebo kamarát s prosbou o finančnú výpomoc.

Neznamená to automaticky, že sa ocitol v natoľko frapantných problémoch, že pravdepodobne nebude schopný pôžičku splatiť či splácať, ale… Vždy je dobré skôr, než mu požičiate, myslieť aj na takýto scenár.

Za každých okolností majte na zreteli predovšetkým to, že ako osoba, ktorá nevlastní platnú licenciu na požičiavanie peňazí, nemáte možnosť nahliadnuť do úverových registrov a nemáte tak možnosť si vášho známeho „preklepnúť“.

Naša rada znie: ak nejde skutočne o veľmi blízkeho človeka, prípadne rodinného príslušníka (a dokonca aj v tomto prípade odporúčame maximálnu bedlivosť), za ktorého by ste „dali ruku do ohňa“, radšej zdvorilo odmietnite!

Neskôr by ste sa mohli chytať za hlavu a plakať nad rozliatym mliekom. Skúsenosti z praxe totiž hovoria o tom, že pôžičky medzi kamarátmi môžu skončiť zdĺhavými súdnymi procesmi a stáva sa aj to, že veriteľ príde o svoje peniaze nadobro! O tom, že sa potom ničia nielen kamarátske, ale aj rodinné väzby, asi hovoriť veľa netreba…

TIP: Skúste vášho známeho alebo kolegu nasmerovať k online pôžičkám od nebankových subjektov. Tie ponúkajú dostatok úverových produktov a váš kamarát má šancu dostať sa k peniazom aj v prípade, že jeho platobná disciplína v minulosti nebola stopercentná.

Odporučte mu požiadať si o pôžičku na našom webe a bude mať istotu, že nekúpi mačku vo vreci. Spolupracujeme len so solídnymi spoločnosťami.

Ak ste sa ale napriek vysokej rizikovosti z hľadiska (ne)návratnosti požičaných finančných prostriedkov predsa len rozhodli, že svojmu známemu pomôžete, pri spisovaní zmluvy o pôžičke nemyslite len na výšku dlžnej sumy, splatnosť pôžičky, výšku prípadných úrokov alebo sankcií z omeškania.

Naša rada znie: rozhodne si poskytnutie finančných prostriedkov poriadne zabezpečte a v zmluve dohodnutý spôsob zabezpečenia záväzku výslovne uveďte! Ak požičiavate ako súkromná osoba kamarátovi, máte na výber viacero možností, ako sa poistiť pre prípad jeho neschopnosti plniť si svoje záväzky voči vám.

Nie všetky formy zabezpečenia vždy prídu vhod

Občiansky zákonník pripúšťa napríklad zabezpečenie vašich pohľadávok zmluvnou pokutou, ručením či záložným právom, no nie vždy a nie za každých okolností sú tieto formy vhodné a výhodné.

rsz_bankovkyAk ste sa napríklad v zmluve o pôžičke dohodli na platení zmluvnej pokuty v prípade, že si váš kamarát nebude riadne plniť svoje záväzky voči vám, nemôžete rátať s tým, že bude plniť výraznú „odstrašujúcu“ úlohu. Na rovinu: ak sa váš známy ocitne v úzkych, nejaká „smiešna“ pokuta ho neprinúti, aby začal hneď vracať to, čo dlží. Aby ste sa dostali k svojim peniazom, s veľkou pravdepodobnosťou sa nevyhnete súdnemu procesu, ktorý nemusí prebiehať tak rýchlo, ako by ste si práve želali.

Záložné právo – či už na nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec – síce predstavuje výbornú formu zabezpečenia pôžičky, no pomerne často sa stáva, že dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorým by sa dalo plnohodnotne ručiť. Alebo ak ho aj vlastní, už ním ručiť nemôže, pretože ho má „založený“ kvôli inej pôžičke alebo záväzkovému vzťahu. Za normálnych okolností je spísanie záložnej zmluvy pri pôžičke z vašej strany ako veriteľa výborný ťah na zaistenie vašich pokojných nocí, no nie vždy to objektívne okolnosti dovoľujú.

So zabezpečením pohľadávky ručiteľom sú v praxi tiež problémy. Nájsť a presvedčiť v dnešnej dobe niekoho, aby išiel niekomu ručiť za jeho pôžičku, je veľmi nízka, až prakticky nulová. Viac informácií nájdete aj v našom článku o slabinách ručenia.

TIP: Pokiaľ môžete, radšej sa požičiavaniu známym vyhnite. Nesie to so sebou nielen starosti s administratívno-právnou stránkou veci, ale aj scenár bezsenných nocí, ak sa z nejakého dôvodu stane, že váš kamarát či kolega bude mať problém s vrátením dlhu. Odporučte mu radšej jednu zo spoľahlivých online pôžičiek, ktoré sme pre vás overili a vybrali.

Čo robiť, ak dlžník peniaze nevracia?

V takomto prípade nie je veľmi rozumné spoliehať sa na to, že je to len malý prešľap a dlžník v blízkom čase „dostane rozum“. V prvom rade ho kontaktujte, buď telefónom alebo osobne – závisí od toho, akú formu preferujete – a upozornite ho, že nevrátil, čo mal. Ak sa nebude zatajovať a odmietať s vami komunikovať, ale skôr sa bude pokúšať presviedčať vás, aby ste mu ešte o nejaký časový úsek oddialili lehotu splatnosti, to je ten lepší variant. V takom prípade ho požiadajte o podpísanie uznania dlhu. V ňom si môžete dohodnúť aj vracanie požičanej sumy vo forme viacerých splátok a predĺžiť celkovú lehotu splatnosti pôžičky.

Druhý, pre vás ako veriteľa horší variant, môže nastať vtedy, keď dlžník odmietne podpísať uznanie dlhu. Vtedy už zbytočne nečakajte a pristúpte k ráznemu vymáhaniu. Budete musieť podať na súd žalobu vo forme návrhu na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie dlžnej sumy. Ak však nie ste dostatočne zbehlí v právnych záležitostiach, zrejme sa nezaobídete bez skúseného advokáta, ktorý sa špecializuje na vymáhanie pohľadávok. Ten nebude zadarmo a ešte musíte počítať so súdnym poplatkom, ktorý predstavuje 6 % zo žalovanej sumy!

Ak ste si vedomí všetkých možných rizík, ale kamarátovi ste napriek tomu nepovedali nie a hodláte sa mu požičať peniaze, na zabezpečenie vašej pohľadávky odporúčame dva plnohodnotné spôsoby, ktoré vám ušetria zdĺhavé poťahovačky so súdmi :

  • Ručenie notárskou zápisnicou
  • Ručenie zmenkou

Ručenie notárskou zápisnicou

O tomto spôsobe ručenia hovoríme vtedy, ak zmluvu u pôžičke uzavriete pred notárom a ten o tom spíše notársku zápisnicu. Takáto zmluva má vyššiu vierohodnosť a dôkaznú silu pri prípadnom vymáhaní dlhu než konvenčná zmluva uzavretá len za prítomnosti zmluvných strán – veriteľa a dlžníka. Navyše, za zistenie totožnosti oboch strán záväzkového vzťahu zodpovedá notár ako štátny orgán.

rsz_zmluvaRučenie notárskou zápisnicou využívajú pri niektorých svojich úverových produktoch aj nebankové spoločnosti s tým, že pre ne poskytuje vysokú záruku toho, že v prípade nesplácania pôžičky sa bez väčších problémov dostanú k svojim peniazom. Notárska zápisnica je totiž sama o sebe už exekučným titulom – je teda možné na jej podklade, ak si dlžník neplní svoje záväzky voči veriteľovi, prakticky „ihneď“ vykonať exekúciu.

Podľa zákona musí totiž notárska zápisnica obsahovať súhlas dlžníka s jej vykonateľnosťou – tzv. exekučnú doložku. To, zjednodušene povedané, znamená, že súd už potom v prípade, že sa s kamarátom, ktorému ste požičali „štorcujete“ o peniaze, ktoré vám nechce vrátiť, bez ďalšieho hlbšieho skúmania veci odklepne exekúciu. Žiadne zdĺhavé poťahovačky!

To čím sa pri poskytovaní pôžičiek istia nebankovky preto smelo využite aj vy! Ak budete spisovať zmluvu o pôžičke, nie výslovne, ale predsa len odporúčame urobiť tak pred notárom, ktorý o tom spíše zápisnicu. Poplatok u notára síce niečo stojí, ale nejde o horibilné sumy (minimálna odmena notára predstavuje podľa zákona 16,60 eura) a pri vyššom obnose finančných prostriedkov, ktoré požičiavate, to za to stojí. Keď navyše zoberieme do úvahy, že bez notárskej zápisnice by klasické súdne poplatky predstavovali 6 % zo žalovanej sumy, čo môže napríklad pri tritisíc-eurovej pôžičke predstavovať 180 eur, všetko je ešte jasnejšie.

Nemusíte sa pritom obávať, že ak kamaráta požiadate o spísanie zmluvy pred notárom, vyzeralo by to „blbo“, keďže ide o blízkeho človeka. Berte to tak, že je to vlastne len poistka voči tomu, keby náhodou „zabudol“, že požičané treba aj vracať. Čiže rozbuška na bombe sa za normálnych okolností neuvoľní. Ak si bude ako dlžník plniť všetky záväzky, nič zlé sa nestane. Navyše, ak váš priateľ peniaze skutočne potrebuje a požičiava si ich od vás so zodpovedným vedomím, že ich bude musieť a vedieť splatiť, určite nebude mať problém nielen s podpísaním úverovej zmluvy, ale aj so spísaním notárskej zápisnice.

Ak sa však hrá na urazeného alebo skúša iné formy psychologického nátlaku – či už kvôli tomu, že mu navrhujete spísanie zmluvy pred notárom, alebo dokonca kvôli tomu, že „od neho vôbec žiadate spísanie papierovej zmluvy“ – naša rada znie: za žiadnych okolností nepodľahnite! Neostýchajte sa odmietnuť! Mohli by ste to neskôr trpko oľutovať a prísť o svoje peniaze!

TIP: Možno o nič nejde a skutočne je váš kamarát či kolega len príliš vzťahovačný, ale na takéto neisté predpoklady sa radšej nespoliehajte! Skúste radšej známeho jemne nasmerovať na požičanie peňazí cez internet. Ak vyplní náš online formulár, môže mať peniaze na účte už do 24 hodín! No a ak neboli jeho úmysly práve „najčistejšie“, verte, že finančné inštitúcie, ktoré majú na požičiavanie peňazí licenciu, to odhalia oveľa ľahšie ako vy!

Ručenie zmenkou

Aj toto je veľmi spoľahlivý typ ručenia, pretože – podobne ako je tomu pri notárskej zápisnici – samotná zmenka je exekučný titulomZmenka je druh cenného papiera, na ktorom ako jeho majiteľ explicitne uvediete záväzok dlžníka vrátiť vám peniaze. Ak by ich nevracal, nastúpil by tiež pomerne rýchly a jednoduchý proces. V takzvanom skrátenom súdnom konaní by došlo zo strany súdu k vydaniu zmenkového platobného rozkazu, na základe ktorého, ak nedôjde k vyrovnaniu, nastupuje vymáhanie dlžnej sumy formou exekúcie.

shakehandPri zmenkách máte ako veriteľ v podstate dve možnosti – buď dlžníkovi dáte podpísať štandardnú alebo tzv. bianko zmenku. Pri štandardnej zmenke, je uvedená vopred dohodnutá suma peňazí, ktorú je povinný váš známy ako dlžník zaplatiť vo vopred určenom termíne a vopred určeným spôsobom (čiže na účet, poštovou poukážkou alebo v hotovosti).

Ešte silnejšiu istotu vám však poskytne vyššie spomenutá bianko zmenka. Do nej sa dopredu nezapisuje konkrétna suma peňazí, ktorú je potrebné vrátiť. Sumu do nej máte ako veriteľ právo zapísať len vtedy, keď dlžník poruší niektorú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o pôžičke (čiže napríklad nevráti vám peniaze v deň splatnosti pôžičky, alebo prestane posielať dohodnuté splátky). V takomto prípade sa zmenka stáva okamžite splatnou a máte plné právo od dlžníka vymáhať sumu, ktorú ste do nej dopísali podľa presne dohodnutých podmienok v zmluve o pôžičke (najčastejšie istinu + úroky + sankčné poplatky z omeškania).

Pri štandardnej aj bianko zmenke ide o kvalitné ručenie, ktoré poskytuje vysokú istotu vymáhateľnosti vašich peňazí v prípade, že dlžník „začne hnevať“. Súd môže totiž pomerne rýchlo pristúpiť k exekučnému konaniu, ktoré patrí medzi najefektívnejšie formy vymáhania dlhov.

Záver

Ak ste sa rozhodli požičať známemu či kolegovi, vždy dbajte na riadne zabezpečenie svojej pôžičky, ideálne zmenkou alebo spísaním zmluvy o pôžičky pred notárom.

Zlatým pravidlom, ktoré sa v praxi osvedčilo najviac však je: radšej vôbec nikomu nepožičiavajte! Nechajte to na subjekty s licenciou a náležitými skúsenosťami, ktoré si môžu dlžníka lepšie overiť a na prípadné vymáhanie peňazí majú účinné mechanizmy.

Mnoho zbytočných starostí si ušetríte, ak známeho nasmerujete na pôžičky cez internet, vďaka ktorým sa môže, ak splní minimálne predpoklady, dostať k potrebnej čiastke už do 24 hodín. Stačí mu vyplniť tento online formulár a ozve sa mu jeden z operátorov nami dôkladne vybraných nebankových spoločností.